Правила

Правила за  работата на библиотеката при Народно читалище “Светлина 1941” град Генерал Тошево

Правила за обслужване на читателите

чл.1. Тези правила уреждат взаимоотношенията между читателите и библиотеката при Народно читалище “Светлина” гр.Генерал Тошево.
чл.2  .Библиотеката обслужва читателите с документи и други видове услуги след заплащане на годишна или еднократна абонаментна такса, размера на която се определя от Настоятелството на Народно читалище “Светлина”.
чл.3 .Право да ползва услугите на библиотеката има всеки гражданин, който се регистрира като неин читател.
1.Ако няма основание за регистрация,се изисква разрешение на ръководството на библиотеката.
2. Не могат да бъдат регистрирани като  читатели граж-
дани, имащи задължения към библиотеката.
чл.4.В библиотеката се спазват следните изисквания при регистриране на читателите:
1. Пълнолетните граждани се регистрират, като представят документ за самоличност.
2. Децата и юношите от 6-14 годишна възраст представят  ученическата си  карта.
3. За децата под 6 години библиотечни документи и други библиотечни услуги могат да получават само родителите или настойниците,след като се запишат като читатели.
4. Граждани с адресна регистрация от друго населено място имат право да се регистрират като читатели след като внесат определения от Читалищното настоятелство депозит.Депозитът се връща, след като гражданите заявят, че се отписват и представят квитанция.
5. Читателят е длъжен да съобщи новия си адрес при евентуална промяна в него.
чл.5 .При регистрация читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им, както и за задълженията и отговорностите,които поемат спрямо библиотеката,съгласно разпоредбите на тези Правила.
чл.6.Съгласно възможностите на библиотеката читателите имат право да получават следните видове услуги:
1.Да заемат библиотечни документи за дома или да ги ползват в библиотеката чрез Заемна за възрастни, Детска заемна, Читалня.
2.Да получават библиотечни документи от други библиотеки извън населеното място, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане, като поемат пощенските разходи.
3.Да получават справки и информация за литература по да-
дена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица, указания за ползване на  библиотечните каталози, картотеки , библиографии за издирване на литература и др.
4.Да използват справочния апарат на библиотеката чрез ка-
талози, картотеки, справочно-библиографския фонд.
5.Да участват в провежданите от библиотеката културно-масови мероприятия и инициативи.
чл.7. 1.Читателите могат да заемат за дома едновременно до четири библиотечни документа.
2.Читателите не могат да заемат за дома, съгласно разпоредбите на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, скъпи и ценни библиотечни документи: ръкописи, архивни материали, старопечатни издания, редки публикации, справочни издания, периодични издания.
3.Читателите могат да  бъдат ограничени в използването и на други библиотечни документи, които са в единствен екземпляр.
чл.8.1./Срокът за заемането за дома на библиотечни документи е 20 календарни дни. За сведение на читателите,той се отбелязва на датника на всеки зает библиотечен документ.
2.Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя ,само ако библиотечните документи не се търсят в момента от други читатели.
чл.9.1/.Читателите вписват заетите за дома или в читалня библиотечни документи в читателската си карта или заемната бележка и се подписват срещу всяко вписване поотделно.При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекаря трябва да ги провери и се подпише,че са приети обратно в библиотеката
2.Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината периодични издания,както и документи от подръчния и справочен фонд,  като попълват за тях заемни бележки.
чл.10.На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материални отговорности или отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката за определено време.
Читателите са задължени:
1.Да ползват библиотечните документи внимателно,да ги пазят чисти и да не ги повреждат чрез подчертавания в текста  и бележки по него.
2.Да преглеждат заетите библиотечни документи при по-
лучаването им и, ако забележат повреди, да съобщят на библи-
отекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
3.Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от настоящите Правила и отбелязан в читателската карта и датник.
4.Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, да не поставят сами обратно на лавиците използваните библиотечни документи от подръчните фондове изложени в читалнята, а да ги връщат на библиотекаря.
5.Да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи.
6.Да поправят вредите, причинени на заетия библиотечен документ  през време на ползването му.
7.Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.
чл.11.Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той може да бъде лишен от правото да ползва услугите на библиотеката.
чл.12.Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, която го прави негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил или по друга независеща от него причина, той трябва да го замени с индентичен екземпляр,с друго издание от същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена.
чл.13.При неизпълнение на задълженията по предходния член или при виновно причиняване на вреди, читателят отговаря по Закона  за задалъженията и договорите.

[alert style="orange"] Настоящият Правилник е приет на заседание на Читалищното настоятелство от 1.02.2006 год. с решение №4.[/alert]

Председател:
Сийка Михайлова

Вашият коментар