Устав

НА  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941” Град Генерал Тошево, област Добрич

[toggle title=" I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ"]

Чл.1.Народното читалище е със  статут на юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистъра на организациите с нестопанска цел на окръжния съд гр. Добрич  и в публичния  регистър на народните читалища и е  с наименование „Светлина – 1941”.
Народно читалище „Светлина-1941” е правоприемник и продължител на Народно читалище “Светлина”, основано на 9 април 1941 г.
Чл.2.Народно читалище „Светлина-1941” е със седалище    гр.Генерал Тошево и адрес на управление  ул. „Васил Априлов” №5.
Чл.3.Народно читалище „Светлина-1941” е традиционна, независима, самоуправляваща се културно-просветна организация на населението от гр.Генерал Тошево, област Добрич.
Чл.4.В дейността на читалището могат да участват всички граждани, без ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Чл.5.За постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи читалището може да се сдружава с други читалища.
Чл. 6.Читалището може да открива клонове в съседни села, в които няма други читалища или липсват условия за учредяване. [/toggle]

[toggle title="II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ"]

Чл.4./1/.Целите на читалището са насочени към задоволяване потребностите на гражданите, свързани  със:
1.създаване и разпространяване на духовни ценности, обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в града
2.запазване на традициите и обичаите на българския народ и местните общности
3.приобщаване на гражданите към ценностите на науката, изкуството и културата
4.възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание
5.осигуряване на достъп до информация
/2/. За постигане на целите читалището извършва следните основни дейности:
1.уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
2.създаване и подпомагане на любителското художествено творчество.
3.организиране на школи, кръжоци и  курсове по изкуства, наука, чужди езици: ателиета за народни и художествени занаяти, клубове по интереси  за проучвателска и събирателска дейност в областта на етнографията и краезнанието.
4. празненства, концерти, чествания.
5.младежки дейности.
6. създаване на музейни и художествени сбирки.
7. предоставяне на компютърни и интернет услуги. [/toggle]

[toggle title="III. ЧЛЕНСТВО"]

Чл.5./1/ Членуването в Народно читалище „Светлина-1941” е доброволно.
/2/ Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба от кандидата до Председателя на читалището.
Чл.6./1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
/2/ Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:
1.Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, спазват Устава, редовно плащат членски внос.
2.Спомагателните членове на читалището са лица до 18 г., които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат право на съвещателен глас.
/3/ Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Те могат да бъдат: професионални  или стопански организации, търговски дружества, кооперации и сдружения, културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Права  и задължения на членовете на читалището

Чл.7.Членовете на читалището имат право:
1.да участват в дейностите на читалището
2.да избират и да бъдат избирани в органите за управление
3.да получават информация за дейността на читалището и за състоянието на неговата отчетност
Чл.15.Членовете на читалището са длъжни:
1.да спазват разпоредбите на Устава, решенията на Общото събрание и Настоятелството
2.да съдействат за постигане на целите на читалището
3.да работят за издигане авторитета на институцията и за привличане на нови членове

Представителство

Чл.8./1/Колективните членове – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители.
/2/Пълномощници на членове на читалището могат да представляват само един член на Общото събрание.
Чл.9. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Прекратяване на членството

Чл.10./1/.Членството в читалището се прекратява:
1.С писмена молба  или при непредвидени обстоятелства
2.С прекратяване  на юридическото лице
3. Поради неплащане на членски внос за срок от 2 години
4. С изключване
/2/ Решението за изключване се приема от Общото събрание при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. [/toggle]

[toggle title="IV.  УПРАВЛЕНИЕ"]
Чл.11.Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

Общо събрание

Чл.12./1/ Върховен орган на читалището е общото събрание.
/2/Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Компетентност на общото събрание

Чл.13./1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава
2. избира и освобождава членовете на настоятелството,
проверителната комисия и председателя
3. приема вътрешните актове, необходими за дейността на читалището
4. изключва членове на читалището
5. определя основните насоки за дейността на читалището
6. взема решения за членуване или за прекратяване на членството в
читалищно сдружение
7. приема бюджета на читалището
8. приема годишния отчет до 31 март на следващата година
9. определя размера на членския внос
10.отменя решения на настоятелството
11.взема решения за откриване на клонове на читалището след
съгласуване с Общината
12. взема решения за прекратяване на читалището
13. взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни
действия  на ръководството или отделни читалищни деятели
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
Чл.14./1/ Редовно Общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно като отчетно
/2/   Отчетно-изборно събрание се свиква веднъж на 3 години
/3/ Извънредно общо събрание може да бъде свикано от настоятелството, по искане на проверителната комисия или от една трета от членовете на читалището, имащи право на глас.
/4/ При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат общо събрание от свое име.

Свикване на общо събрание

Чл.15. Общото събрание се свиква с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква.Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на входната врата на читалището и на други общодостъпни места трябва да бъде разлепена поканата за събранието.

Кворум

Чл.16./1/ Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището.
/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

Решения на общото събрание

Чл.17./1/ Решенията по чл. 13, ал.1, т.1, 4, 10, 11, 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове.
/2/ Решенията по останалите точки на чл.13,  се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

Обжалване на решения

Чл.18./1/ Две трети от членовете на общото събрание  могат да предявят иск пред окръжен съд гр. Добрич за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона и устава.
/2/ Искът се предявява в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Настоятелство

Чл.19./1/ Изпълнителен орган на читалището е  Настоятелството.
/2/ Настоятелството се състои от 7 /седем/ члена и се избират за срок до 3/три/ години.
/3/ Членовете на настоятелството не могат да бъдат в роднинска връзка по права и съребрена линия до четвърта степен.
Чл.20./1/ Настоятелството :
1.свиква общото събрание
2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището
5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика
/2/ Настоятелството провежда заседания не по-малко от един път на три месеца.
/3/ Решенията на настоятелството се приемат  с мнозинство повече от половината от избраните членове.
/4/ Член на Читалищното настоятелство и Проверителната комисия няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до :
1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен.
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или lъзпрепятства вземането на решения.

Председател  на читалището

Чл.21./1/ Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.
/2/ Председателят :
1. организира дейността на читалището  съобразно закона, устава и решенията на общото събрание
2. представлява го пред държавни, общински, неправителствени органи и организации
3.свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание
4.отчита дейността си пред настоятелството
5.сключва и прекратява трудовите договори със служителите в читалището

Секретар на читалището

Чл.22./1/ Секретарят на читалището:
1.    организира изпълнението на решенията на настоятелството в
т. ч и решенията за изпълнение на бюджета
2. организира текущата основна и допълнителна дейност
3. организира и отговаря за работата на щатния и хонорувания
персонал
4.    представлява читалището заедно и поотделно с председателя
/2/ Секретарят на читалището не може да бъде :
1.    в роднински връзки с членовете на настоятелството и проверителната
комисия по права и съребрена линия до четвърта степен
2.    съпруг/съпруга на председателя на читалището

Проверителна комисия

Чл.23./1/ Проверителната комисия се състои от 3 / трима/ членове
и се избира за срок от 3 / три/ години.
/2/ Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
/3/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
/3/  При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление- и органите на прокуратурата.

Несъвместимост
Чл.24.Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството, на проверителната комисия и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
Чл.25.Членовете на настоятелството, председателят и секретарят на читалището да нямат конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване  и разкриване на конфликт на интереси. [/toggle]

[toggle title="V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ"]

Чл.26. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа,други права и задължения.
Чл.27. Читалището набира средства от следните източници:
1.    членски внос
2.    субсидия от държавния и общинския бюджети
3.    културно-просветна и информационна дейност
4.    наеми от движимо и недвижимо имущество
5.    дарения и завещания
6.    други приходи-такси и др.
Чл. 28./1/ Читалището може да развива и допълнителна стопанска
дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство.
/2/ Приходите могат да се ползват само за определените в устава цели.
/3/ Читалището не разпределя печалба.
Чл.29./1/ Не могат да се отчуждават недвижими вещи и да се учредява ипотека върху тях.
/2/ Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени само с решение на настоятелството.
/3/ Недвижимото и движимо имущество на читалището , както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение, освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения. [/toggle]

[toggle title="VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ"]

Чл.30. Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако:
1.    дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави
2.    имуществото му не се използва според целите и предмета на дейност
3.    е налице трайна невъзможност читалището да действа или развива дейност за период от две години.
4.    не е учредено по законния ред
5.    е обявено в несъстоятелност
Чл.31./1/След решението на общото събрание за прекратяване на
Читалището, настоятелството взема решение за обявяването му в ликвидация.
/2/ С решението си настоятелството определя начина на извършване на ликвидацията, нейния срок, начина на разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество и назначава ликвидатори.
/3/ След като приключи с разпределянето на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на читалището от регистъра на ЮЛ с нестопанска цел в окръжен съд. [/toggle]

[toggle title="VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ"]

Чл.32. Цялата изходяща документация трябва да съдържа наименованието
на читалището, седалището и адреса на управление и да бъде подпечатвана с
печата  на  народното читалище.
Чл.33.Печатът на Народно читалище „Светлина – 1941” е кръгъл, с изписан в окръжността надпис: НЧ”Светлина-1941” гр. Генерал Тошево”, а в средата е изобразена отворена книга.
Чл.34. Официалният празник на читалището е на НЧ”Светлина – 1941” е на 9 април – датата на учредяването му.
Чл.35. Този устав може да бъде изменян и допълван по реда на Закона за народните читалища, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или при промени в законодателството.
Чл.36. За неуредените с устава въпроси се прилагат нормите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет на основание & 34 от Закона за народните читалища на общото събрание, проведено на 21 април 2010 год. в гр. Генерал Тошево и отменя Устава на НЧ”Светлина”, приет на.03.06.1997 год., а поправките на Общо събрание на 20.06.2000 год.
С него се регулира правната уредба на народното читалище в гр. Генерал Тошево за осъществяване на дейност по смисъла на Закона за народните читалища, обн. в ДВ.бр.89 от 22.10.1996г. и изм.ДВ бр.42 от 5 юни 2009 г. [/toggle]

Вашият коментар