НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505, e-mail: svetlina_gt@abv.bg
З А П О В Е Д
№…169./13.05.2020
На основание Заповед №РД-01-256/11.05.2020год.
на министъра на здравеопазването за борба с Ковид – 19
и отпадане на извънредното положение в страната
ЗАПОВЯДВЯМ:
1.Влизането в сградата на читалището,
индивидуалното обучение в школата и работата
в библиотеката да става при строгото спазване
на санитарно-хигиенните изисквания .
Отговорник: касиер-домакин – Ж.Христов,
хигиенисти – И.Стефанова, Таня Жекова,
преподавателите и библиотекарите .
2.Осигуряване на хигиенни и дезинфекционни препарати,
както и тяхната наличност на входните места
за ползване от служителите и гражданите. Отговорник:
касиер-домакин – Ж.Христов, хигиенисти – И.Стефанова,
Таня Жекова .
3.Почистване на подове, врати и дръжки 4 пъти
в работно време – 2 пъти преди обяд и 2 след обяд. Отговорник:
касиер-домакин – Ж.Христов, хигиенисти – И.Стефанова, Таня Жекова .
4.Посещенията на библиотеката да става
от не повече от един човек в заемните,
задължително с маска. Отговорник: библиотекарите – Христина Николова,
Станислава Власева, Красимира Недева.
5.НЧ „Светлина-1941“ град Генерал Тошево
не носи отговорност за здравето на своите посетители.
За ефективното изпълнение на заповедта,
всички отговорници да са уведомени срещу подпис.
Контрола възлагам на Мария Господинова – Секретар

Председател: В. Дянкова

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар