НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505, e-mail: svetlina_gt@abv.bg
КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Светлина-1941“
в град Генерал Тошево, обявява конкурс по оферти за отдаване
под наем на земеделска земя за срок от една година 2021-2022
с обща площ 48, 514 дка, от които:
1. Имот № 268002 с площ 31, 691 дка,
начин на трайно ползване “производствен терен“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка,
начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №994 от 17.08.2004г.
3. Конкурсът ще се проведе на 19 юли 2021 год.
от 10.00 часа в Народно читалище „Светлина-1941“

4. Оферти за участие се приемат в НЧ“Светлина-1941“
на втория етаж в отдел „Счетоводство“.
5. Краен срок за подаване на офертите -16 юли 2021 год.

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар