ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

О Б Я В А
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941”, ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

1.Длъжност
Читалищен секретар
2.Правоотношение:
Трудово
3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика:
Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека в това число да осъществява координация и контрол на документооборота на читалището, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
4.Място на работа:
Народно читалище „Светлина – 1941”, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево,
обл. Добрич, ул. ”Васил Априлов” № 5
5.Характер на работа:
Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището.
6.1. Изисквания за заемане на длъжността:
– Минимална степен на завършено образование – висше /магистърската степен на висшето образование се счита за предимство /
– Познаване на българското законодателство в областта на културата; познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
– Практически опит в административно отношение;
– Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
– Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, Устава и вътрешните нормативни документи на читалището;
– Компютърна грамотност, Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти, работа с електронни регистри и системи, свързани с работата на читалището
– Организационни умения, комуникативност, умение за работа в екип, адаптивност, професионална ангажираност и отговорност.
6.2. Допълнителни условия, носещи предимство:
– Професионален опит на същата или подобна длъжност;
– Управленски опит;
– Образование в областта на администрация, мениджмънт и в културата;
– Опит в областта на културата и художествената самодейност;
– Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
– Кандидата да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Генерал Тошево.
7. Начин на провеждане на конкурса:
– Подбор по документи, съответно проверка на представените такива с предварително обявените изисквания;
– Разглеждане на концепцията и събеседване с допуснатите по документи кандидати, на което ще бъдат задавани и въпроси свързани с дейността на читалищата, както и такива свързани с вижданията на кандидата за развитието на читалището;
8.Необходими документи:
– Заявление за участие в конкурса, заедно с всички необходими документи се приемат в читалището.
- Концепция за развитие дейността на читалището за следващите 4 /четири/ години.
– Документ за самоличност – копие, да се представи само за справка.
– Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;
– Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна книжка) – копие;
– Свидетелство за съдимост;
– Професионална автобиография /СV/;
– Документи за компютърна грамотност и за чужд език, ако притежава такива /копия/;
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
9. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 часа в Народно читалище „Светлина – 1941г.”, гр. Генерал Тошево в стаята на счетоводството на адрес: гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, п.к.9500, ул. ”Васил Априлов” №5, тел. 0877142175 – в срок до 12.01.2024 г.
Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. 6, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Читалищен секретар” на Народно читалище „Светлина – 1941г.”, гр. Генерал Тошево, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв).
10. Работно време:
При 8 часов работен ден с готовност за ангажираност през почивни дни и празнични дни при провеждането на културни мероприятия.

На 15.01.2024 година кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочения конкурс.

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар