Фестивал за шлагерна и стара градска песен

”П о д а р и   м и   м о р е” 
08 – 09 юни 2019 г.

З А Я В К А

за участие

1. Наименование на колектива/ индивидуалния изпълнител:
……………………………………………….
……………………………………
………………………………………….
…………………………………………

2. Ръководител на колектива:
………………………………………….
…………………………………………

3. Организация:
………………………………………….
………………………………………..

4. Адрес :
…………………………………….………………………………..
…………………………………….………………………………..

5. Брой участници:
………………….………………………………………………….

6. Репертоар:
…………………………………………..
………………………………………
…………………………………………..
………………………………………
……………………………………………
……………………………………..
……………………………………………………………………..

7. Времетраене на цялостното изпълнение:
…………………………………………….
……………………………………

8. Предпочитан ден за участие във фестивала:
…………………………………………………………………….

9. Заявено желание за осигуряване на нощувка:
По желание на групите може да бъде осигурена нощувка в Хотелски комплекс „Яница”
http://www.yanitza-hotels.com/ с. Крапец при цена 25 лв. на легло със закуска -
заявки на тел: 057492324 и
0878 856890.Резервация най – късно до 05.05.2017 година.
Информация за нощувки в с. Крапец http://www.booking.com/ и община Шабла,
могат да се намерят на сайта на Община Шабла – http://www.shabla.info/ и сайта shabla.info.b

 

за …… души дата ….……… юни 2019 г.

10. Лице за контакти, телефон и електронен адрес:

……………………………………………..
…………………………………..
Срок за изпращане на заявките – до 29 май 2019 г.

 

ДНЕС 03.04.2019 ГОДИНА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ„СВЕТЛИНА – 1941”,
ГР. ГЕН. ТОШЕВО

С В И К В А
ОБЩО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 23 АПРИЛ /ВТОРНИК/ ОТ 17:30 ЧАСА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
8. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
9. ТЕКУЩИ

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ, ОБЩОТО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ, НА СЪЩОТО МЯСТО И
ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД ОТ 18:30 ЧАСА.

ЗАЯВКА

ЗАЯВКА

за участие в X Детски фестивал
„Бялата лястовица”
- гр. Генерал Тошево
13 – 14 април /събота и неделя/ 2019 год.

Наименование на колектив
/ индивидуален участник/ дует :
………………………….
…………………………….
………………………………………
………………………………………………………………………..

При……………………………………
…………………………………………………….
/ организация, която представят/
Брой участници и възраст:………………………
……………………………….
област………………………….,община……..
………………………………………
гр./с./………………………………….
……………………………………………………
ул……………………………………….
……………………………………………………

Наименование на изпълненията:
………………………………………..
………………………………………..
……………..
…………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………………..
общо…………… мин.

Стил:
Модерен балет- съвременни танци
Характерни танци
Мажоретни танци
Танцово шоу
Латино шоу
Народни танци
Драматичен театър
Музикален театър

Забележка: За всички групи да се приложи
списък на участниците.

Име, адрес, E-mail и телефон за връзка на
ръководителя:…………………..
……………………………………………………………………………….

Срок за подаване на заявката до 29 март 2019 г.

Заявките да се изпращат на адрес:
гр. Ген.Тошево-9500,
обл.Добрич
ул. „В.Априлов” №5
НЧ „Светлина – 1941”
За X Детски фестивал „Бялата лястовица”
За информация: тел:
05731/2214, 0895776216
0895776210
E-mail: svetlina_gt@abv.bg
Факс: 05731/ 25-05 – Община Генерал Тошево

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 11 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2019 год.. ОТ 17:30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
8. ТЕКУЩИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941” ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
О Б Я В Я В А КОНКУРС
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА
“ВИНО И ЛЮБОВ – ЛЮБОВ И ВИНО”

ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ НАД 16 ГОДИНИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОНКУРСА
С ЕДНА ТВОРБА ДО ЕДНА СТРАНИЦА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА
- С ЦЕЛ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА КОНКУРСА,
МОЛИМ АДРЕСА,ИМЕНАТА,ТЕЛЕФОН,E-MAIL
ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ НА ОТДЕЛЕН ЛИСТ
КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ 07.02.2019 год.
В ЧИТАЛИЩЕТО НА АДРЕС
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941″,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500,
УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ НА 14 февруари
НА ТРАДИЦИОННОТО ЗАРЯЗВАНЕ НА ЛОЗИТЕ