ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

О Б Я В А
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941”, ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

1.Длъжност
Читалищен секретар
2.Правоотношение:
Трудово
3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика:
Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека в това число да осъществява координация и контрол на документооборота на читалището, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
4.Място на работа:
Народно читалище „Светлина – 1941”, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево,
обл. Добрич, ул. ”Васил Априлов” № 5
5.Характер на работа:
Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището.
6.1. Изисквания за заемане на длъжността:
– Минимална степен на завършено образование – висше /магистърската степен на висшето образование се счита за предимство /
– Познаване на българското законодателство в областта на културата; познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
– Практически опит в административно отношение;
– Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
– Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, Устава и вътрешните нормативни документи на читалището;
– Компютърна грамотност, Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти, работа с електронни регистри и системи, свързани с работата на читалището
– Организационни умения, комуникативност, умение за работа в екип, адаптивност, професионална ангажираност и отговорност.
6.2. Допълнителни условия, носещи предимство:
– Професионален опит на същата или подобна длъжност;
– Управленски опит;
– Образование в областта на администрация, мениджмънт и в културата;
– Опит в областта на културата и художествената самодейност;
– Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
– Кандидата да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Генерал Тошево.
7. Начин на провеждане на конкурса:
– Подбор по документи, съответно проверка на представените такива с предварително обявените изисквания;
– Разглеждане на концепцията и събеседване с допуснатите по документи кандидати, на което ще бъдат задавани и въпроси свързани с дейността на читалищата, както и такива свързани с вижданията на кандидата за развитието на читалището;
8.Необходими документи:
– Заявление за участие в конкурса, заедно с всички необходими документи се приемат в читалището.
- Концепция за развитие дейността на читалището за следващите 4 /четири/ години.
– Документ за самоличност – копие, да се представи само за справка.
– Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;
– Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна книжка) – копие;
– Свидетелство за съдимост;
– Професионална автобиография /СV/;
– Документи за компютърна грамотност и за чужд език, ако притежава такива /копия/;
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
9. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 часа в Народно читалище „Светлина – 1941г.”, гр. Генерал Тошево в стаята на счетоводството на адрес: гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, п.к.9500, ул. ”Васил Априлов” №5, тел. 0877142175 – в срок до 12.01.2024 г.
Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. 6, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Читалищен секретар” на Народно читалище „Светлина – 1941г.”, гр. Генерал Тошево, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв).
10. Работно време:
При 8 часов работен ден с готовност за ангажираност през почивни дни и празнични дни при провеждането на културни мероприятия.

На 15.01.2024 година кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочения конкурс.

ЗЛАТНА ДОБРУДЖА – ПЕЕ И ТАНЦУВА

„ЗЛАТНА ДОБРУДЖА – ПЕЕ И ТАНЦУВА“

Проект BG06RDNP001-19.433 – 001 „Златна Добруджа – пее и танцува“ бе изпълнен по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, Процедура BG06RDNP001-19.433 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“.
Целта на проектното предложение бе:
Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, културните и исторически дадености, типичните местни обичаи, празненства и занимания в Добруджа, с цел запазване чувството за принадлежност и формиране усещането за съпричастност у младите поколения към културните традиции на региона.
Подкрепа за представяне на автентични традиции, обреди и форми на живот, за превръщането им в богатство и източник за просперитет на местните общности.
Създаване и развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, с цел подобряване на жизнената среда.

Общата стойност на проектното предложение бе 21 967,97 лв., от които Европейско финансиране 19771,17 лв., и Национално съфинансиране 2 196,80 лв.

Дейности, изпълнени по проекта:

- Дейност 1: Организиране на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“
За провеждането на фестивала „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево бе определен екип, в който бяха включени представители на водещия и старши партньора.
Екипът за управление на проекта направи проучване, свързано с подбор на изпълнители на обреди и обичаи, и отправи покани за участие към състави, певци и музиканти от общините Балчик и Генерал Тошево, представящи автентични добруджански песенни, хореографски, ритуални и други „образци“ на традициите и фолклора.
Съобразно предварително изготвената програма на фестивала и направения подбор на изпълнители бе изготвен график, по който участниците да представят подготвената от тях програма на автентични добруджански традиции и обичаи, поддържащи жива народната памет и история.
Бяха избрани доставчици на услуги, които да осигурят транспорт за участниците и публиката от двете общини, услуги за озвучаване, оркестър, доставка на храна за участниците, както следва: ”МИНИБУС-ЕКСПРЕС” ООД, гр. Добрич, „Добруджа Спектър” ЕООД, гр. Добрич, НЧ “Стефан Караджа – 1941“ с. Стражица, общ. Балчик, Рекламна къща „ЕОС“ ЕООД , гр. Добрич, „Вълев ПД“ ЕООД гр. Ген Тошево.
Екипът на проекта определи местата, които ще се ползват от участниците – за преобличане, разпяване и репетиции, за изхранване. Бе обособен секретариат за срещи с ръководителите на съставите, гостите, с изпълнителите на доставки и услуги за участниците от страна на водещия партньор, на старшите партньори, асоциираните партньори.
Бяха отпечатани и разпространени плакати и флаери с програмата на фестивала „Златна Добруджа – пее и танцува“.

- Дейност 2: Провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево
През първия ден във фолклорната конкурсна програма добруджански песни и танци бяха представени от фолклорни състави на град Генерал Тошево и селата от общината: Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Росица,Кардам, както и от Балчик и от селата Стражица, Дропла, Преспа, Змеево, Оброчище, Соколово.
В тематичната среща „Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи“ Мария Иванова – етнолог представи презентация пред участници от гр. Генерал Тошево, с. Люляково, общ. Ген.Тошево и с. Сенокос от Община Балчик, ръководители на певчески и танцови групи, на млади самодейци, които взеха активно участие. Беше представено творчеството на добруджанските певици и певци, характерните за Добруджа народни танци и инструменти. Обсъдена беше темата за добруджанския фолклор и съвременното му звучене. Беше изразено и общото задоволство, от това че подрастващите участват активно във фолклорните състави на двете общини, с интерес изучават танците, песните и обичаите, свързани с тях.
В конкурсната изложба за обредни хлябове бяха подредени изпечените от участници от двете общини хлябове, приготвяни за Коледа, Лазаровден, Великден, Гергьовден, за сватби и жътва. Извън конкурсната програма бяха предложени и типичните за Добруджа – баница, тутманик, кавърма, къдрави банички, мекици, малай-качамак.
Изключителен интерес предизвика пресъздаването на ритуала за месене на хляб в рамките на работното ателие „Песента на хляба“. Участници от с. Чернооково ( общ. Г.Тошево) и с. Дъбрава (общ. Балчик). Бе показано месене на добруджанска погача и добруджански хляб.
В дефилето на автентични носии, провело се в залата на НЧ „Светлина-1941“, гр. Генерал Тошево, участниците от селата Преселенци, Петлешково и от квартал „Пастир“ на гр. Генерал Тошево представиха запазени и предавани от поколение на поколение народни носии.
През втория ден във фолклорната конкурсна програма се представиха участници от Община Генерал Тошево от : с. Чернооково, с.Спасово, с. Василево, с. Преселенци, Пчеларово, с. Петлешково, с. Росица, с. Кардам,с. Люляково, 6 състава от гр. Генерал Тошево и 1 от кв. „Пастир“, а от Община Балчик: с. Соколово, с. Сенокос, с. Оброчище, с. Гурково, с.Стражица.
По време на работното ателие „Традиции и обичаи“ участниците от с. Дъбовик, НЧ „Светлина – 1941“ – гр. Генерал Тошево и с. Змеево представиха песни и танци, характерни за добруджанския обичайно-обреден музикален фолклор.
След награждаването на отличилите се участници всички се хванаха на хоро, с което фестивалът бе закрит.

- Дейност 3: Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, свързани с Провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево.
Във връзка с изпълнението на основните дейности – организиране и провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево бяха изработени информационни материали, които да отразят представените автентични традиции и ритуали.
За целта бяха направени публикации в местните и регионални медии, бяха отпечатани афиши и флаери с програмата и местата на провеждане на фестивала. Те бяха разпространени от доброволци към екипа за управление.
Беше изработен банер, който бе поставен на сцената на фестивала – на площада пред сградата на общинска администрация в гр. Ген.Тошево.
В брошурата бяха поместени фотоси с изпълнители на автентични народни песни, танци, обичаи, с носии и пособия, ползвани от дедите ни.
Бяха изготвени грамоти за участващите във фестивала, медали и плакети за отличилите се фолклорни състави.

Постигнати резултати:
- Създадена организация за провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“
- Избрани доставчици на услуги за транспорт, озвучаване, оркестър, доставка на храна за участниците
- Проведен фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево
- Присъствали на събитието 1 250 жители от община Генерал Тошево и община Балчик
- Изработени и отпечатани: афиши – 100 бр., брошури – 100 бр., флаери – 200 бр.,
външен банер – 1 бр., грамоти – 100 бр., медали – 300 бр.( по 100 бр. – златни, сребърни и бронзови), плакети – 30 бр.

подари ми море 2023

ЖУРИ В СЪСТАВ: МАЕСТРО ЖИВКО ЖЕЛЕВ
БОНИ МИЛЧЕВА- ОПЕРЕТНА ПЕВИЦА
ТЕДИ ГЕНЕВ-КОМПОЗИТОР

КАТЕГОРИЯ ГРУПИ:

ПЪРВО МЯСТО :
СМЕСЕН ХОР ПРИ НЧ”ЙОРДАН ЙОВКОВ” ГРАД ДОБРИЧ
ВГ ПРИ НЧ”НАПРЕДЪК” ГРАД НОВА ЗАГОРА

ВТОРО МЯСТО:
ВГ “ПАЛИТРА” ПРИ НЧ”СВЕТЛИНА – 1941″ ГЕНЕРАЛТОШЕВО
ГРУПА “ДУНАВСКИ ПОЛЪХ” ГРАД СВИЩОВ

ТРЕТО МЯСТО:
ГРУПА”ЯКОРУДСКИ МАЛЕТА” ГРАД ЯКОРУДА
АСОЦИАЦИЯ ДА СЪХРАНИШЖЕНАТА- ГРУПА иМПУЛС ГРАД ВАРНА
ТРЕТО МЯСТО:
ВГ ОТ “ОТЕЦ ПАИСЙЙ-1897″ – СЕЛО СПАСОВО

ДУЕТИ И ТРИА:

ПЪРВО МЯСТО:
ТРИО “БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА” ПРИ НЧ”СВЕТЛИНА-1941″ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ВТОРО МЯСТО:
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА И КРИСТИЯН ВАКЛИНОВ- ГРАД ПАЗАРДЖИК
ТРЕТО МЯСТО:
ЛЮБЕН И НИКОЛ ПЕНЕВИ ГРАД ВАРНА

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ПЪРВО МЯСТО:
НИКОЛАЙ КИСЕЛОВ – СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ
ВТОРО МЯСТО:
НАДЯ СТЕФАНОВА – СЕЛО КАРДАМ
СТОЯНКА ПРОДАНОВА – ПРИ НЧ”СВЕТЛИНА-1941″ Г.ТОШЕВО

ТРЕТО МЯСТО

ГЕОРГИ ВАРДЕВ – ГРАД ЯКОРУДА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505, e-mail: svetlina_gt@abv.bg
КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Светлина-1941“
в град Генерал Тошево, обявява конкурс по оферти за отдаване
под наем на земеделска земя за срок от една година 2021-2022
с обща площ 48, 514 дка, от които:
1. Имот № 268002 с площ 31, 691 дка,
начин на трайно ползване “производствен терен“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка,
начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №994 от 17.08.2004г.
3. Конкурсът ще се проведе на 19 юли 2021 год.
от 10.00 часа в Народно читалище „Светлина-1941“

4. Оферти за участие се приемат в НЧ“Светлина-1941“
на втория етаж в отдел „Счетоводство“.
5. Краен срок за подаване на офертите -16 юли 2021 год.

РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2020 ГОД.

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 8 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
2021 год.. ОТ 17.30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА 2020 год.
2. ДОКЛАД
НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2020 год.
3. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020 ГОДИНА.
4. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ
НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2021 год.
5. ИЗБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.
6. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 год.
7. ТЕКУЩИ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОБЕДИНЕНА ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

ПРИ НЧ”СВЕТЛИНА-1941″ ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЩЕ ОТКРИЕ НОВАТА УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

НА 14.09.2020
ОТ 17.00 ЧАСА
ПРЕД СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

КАНИМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ КЛАСОВЕТЕ НА ШКОЛАТА !
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТА,
КОЙТО ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ СА ПОДГОТВИЛИ ЗА ВАС!
ЩЕ ИМА МУЗИКА, ПЕСНИ, ТАНЦИ И ЗАБАВЛЕНИЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

ЗЕВЗЕЦИ ПО ЧУДОМИР

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА “ЗЕВЗЕЦИ”
НА ДТ СИЛИСТРА ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ!

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СА СИ ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО
ЩЕ СЕ ИЗИГРАЕ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА,
СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 50% ПРИСЪСТВИЕ В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО!
ЧАСОВЕ НА ПОСТАНОВКАТА:

НА 05.10.2020 ОТ 17.00 ЧАСА – МОЛИМ ТЕЗИ ЗРИТЕЛИ,
КОИТО СА СВОБОДНИ В ТОЗИ ЧАС ДА ПРИСЪСТВАТ.
В ЗАЛАТА ЩЕ СЕ ДОПУСНАТ САМО 120 ДУШИ !

НА 05.10.2020 ОТ 19.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ
ВТОРОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПРИСЪСТВИЕ ОТНОВО НА 120 ДУШИ!

ЗА ВСИЧКИ ЗРИТЕЛИ ВАЖИ НОСЕНЕ НА МАСКИ
И СЯДАНЕ В ЗАЛАТА НА РАЗСТОЯНИЕ!
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ
НЯМА ДА СЕ ИЗИСКВА НАСТАНЯВАНЕ НА
ТОЧНИТЕ МЕСТА И РЕДОВЕ В ЗАЛАТА!!!

НОСЕТЕ СИ БИЛЕТИТЕ!
МОЛИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕ И ВИ БЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505, e-mail: svetlina_gt@abv.bg
З А П О В Е Д
№…169./13.05.2020
На основание Заповед №РД-01-256/11.05.2020год.
на министъра на здравеопазването за борба с Ковид – 19
и отпадане на извънредното положение в страната
ЗАПОВЯДВЯМ:
1.Влизането в сградата на читалището,
индивидуалното обучение в школата и работата
в библиотеката да става при строгото спазване
на санитарно-хигиенните изисквания .
Отговорник: касиер-домакин – Ж.Христов,
хигиенисти – И.Стефанова, Таня Жекова,
преподавателите и библиотекарите .
2.Осигуряване на хигиенни и дезинфекционни препарати,
както и тяхната наличност на входните места
за ползване от служителите и гражданите. Отговорник:
касиер-домакин – Ж.Христов, хигиенисти – И.Стефанова,
Таня Жекова .
3.Почистване на подове, врати и дръжки 4 пъти
в работно време – 2 пъти преди обяд и 2 след обяд. Отговорник:
касиер-домакин – Ж.Христов, хигиенисти – И.Стефанова, Таня Жекова .
4.Посещенията на библиотеката да става
от не повече от един човек в заемните,
задължително с маска. Отговорник: библиотекарите – Христина Николова,
Станислава Власева, Красимира Недева.
5.НЧ „Светлина-1941“ град Генерал Тошево
не носи отговорност за здравето на своите посетители.
За ефективното изпълнение на заповедта,
всички отговорници да са уведомени срещу подпис.
Контрола възлагам на Мария Господинова – Секретар

Председател: В. Дянкова

РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 ГОД.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941”,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

К А Н И
ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
НА 17 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.30 ЧАСА
НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1
ОТ ЗАКОНА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА 2019 год.
2. ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2019 год.
3. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020 год.
4.ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 ГОДИНА.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА.
6. ТЕКУЩИ

ЗА ЗАКОННОСТТА И ПРОВЕЖДАНЕ
НА РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
ПРИСЪСТВИЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА
ЧЛЕНСКАТА ТАКСА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО.

 

Конкурс по оферти

КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

Читалищното настоятелство на народно читалище „Светлина-1941“
в град Генерал Тошево обявява конкурс по оферти
за отдаване под наем на земеделска земя
за срок от една година 2019-2020
с обща площ 48, 514 дка, от които:

1.Имот № 268002 с площ 31, 691 дка,
начин на трайно ползване “производствен терен“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка,
начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №994 от 17.08.2004г.

Конкурсът ще се проведе на 17 юли
от 10.00 часа в Народно читалище „Светлина-1941“

Оферти за участие се приемат в
НЧ“Светлина-1941“ на втория етаж в отдел „Счетоводство“.

Краен срок за подаване на офертите -14 юли 2019 год.